RTP YGGDRASIL

48%
78%
65%
56%
52%
47%
53%
56%
72%
78%
67%
47%
53%
56%
72%
78%
67%
47%
53%
56%
72%
78%
67%
47%
53%
56%
72%
78%
67%
47%